داشتن فعالیت بدنی ( حداقل ۴۰۰ دقیقه در هفته و با شدت متوسط ) باعث افزایش آنزیم دیسموتاز سوپراکسید اکستراسلولار ” (EcSOD) و همچنین افزایش حجم اکسیژن در خون و در نتیجه تقویت دیواره های سیستم عروقی بدن، تقویت سیستم ریوی بدن و افزایش گردش خون می شود و مجموع این عملکرد ها باعث تقویت کل سیستم ایمنی بدن فرد و محافظت در مقابل بیماری ها بخصوص بیماری هایی مانند کرونا می شود.