غذا هایی که از کلسیم و فسفر برخوردارند،بهترین غذای استخوان به شمار میروند.
برخی از این غداها عبارتند از:
کشک،انواع کلم،پونه کوهی و چهار مغز یعنی مغز گردو،بادام،فندق و پسته،کنجد با پوست به صورت خام،سبزیجات،میوه جات و روغن زیتون که بهتر است با خرما میل شود.نور مستقیم آفتاب،مصرف کلسیم وفسفر،خوردن کله جوش که یک غذای سنتی است،خرما وشیره خرما بهترین غذا برای محافظت از استخوان هاست.
نرمش و ورزش روزانه نیز موجب قوی شدن واستحکام استخوان ها میشود.