۱-انجام دادن اشتباه حرکات تمرینی
۲-تمرین کردن با وزنه سنگین تر از توان
۳-گرم کردن و سرد کردن نادرست و ناکافی
۴-ادامه تمرینات با وجود درد و سوزش
۵-فشار مرتب و بیش از حد روی یک مفصل خاص
۶-بی توجهی به تذکرات مربیان
۷-تنفس نادرست و حبس کردن نفس
۸-نداشتن یار تمرینی
۹-استفاده نکردن از وسایل ایمنی
۱۰-کمبود وجود منابع خونی در عضلات