۱-کم آبی یا مصرف ناکافی آب
۲-کاهش سطح پتاسیم وسدیم
۳-کاهش ذخایر کربوهیدرات
۴-گردش خون ناکافی
۵-تنش عضلانی وفشار روحی
۶-تمرین نادرست
۷-عدم استراحت