۷۵% از مغز شما را تشکیل می دهد
۷۵% از عضلاتتان را تشکیل می دهد
۸۳% از خون شما را تشکیل می دهد
۲۲% از اسکلت بدنتان را تشکیل می دهد