کاراته دو حاصل مبارزه با دست خالی است که بطور مخفیانه از جزیره اوکیناوا نسل اندر نسل در طول سالیان دراز به ما منتقل شده است. کاراته هنر دفاعی است که اجازه می دهد تا بر حریف بوسیله تکنیک های مناسب و با استفاده از قسمت های مختلف بدن بطور موثر پیروز شویم، ولی کاراته واقعی یک هنر ساده جنگیدن نیست، هدف آن محکم و استوار کردن جسم و روح است. در حقیقت اگر این هنر را از نظر تاریخی بررسی کنیم برای رسیدن به وقار و بزرگی یک فیلسوف استفاده می شده است.

photo_2017-06-10_16-54-54