bodybuildingبدنسازی رزمی، چهارچوب احتیاجات جسمانی لازم برای اجرای حرکات مطلوب و صحیح هنرهای رزمی را در بر می گیرد. این تمرینات به افزایش قدرت، سرعت، چابکی، انعطاف پذیری، استقامت عضلانی و توان کمک می کند.

تمرین های قدرتی اهمیت زیادی در پیشرفت ورزشکار دارند و باید چیزی بیش از بلند کردن وزنه های سنگین، بدون هدف و برنامه ای مشخص را شامل شوند.