fitبه مجموعه فعالیت ها و حرکت هایی اطلاق می شود که باعث افزایش قابلیت ها و توانایی های جسمانی و حرکتی ورزشکار شده و او را قادر می سازد تا کارایی مطلوب در اجرای مهارت های رشته مربوطه را داشته باشد. آمادگی جسمانی بعنوان بستری مشترک در تمام فعالیت های ورزشی از اهمیت زیادی برخوردار است. دستگاه های تامین انرژی سهم بسزایی در چگونگی دست یابی به آمادگی جسمانی را به خود اختصاص می دهند.